ArrayList sinfi

      Bu məqaləmizdə dinamik massiv anlayışını və bunun üstündə ArrayList sinfini öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi, massiv eyni tip elementlər çoxluğudur. Bir massiv təyin edəndə onun tipini (yəni massivin elemenetlərinin aid olacağı tipi) və onun tutumunu, yəni özündə neçə element saxlayacağını təyin edirdik. Məsələn

int[] mass = new int[10];

ifadəsi, elementləri tam tipdə olan özündə 10 dənə element saxlayan “mass” adlı bir massivin təyinetmə ifadəsidir. Bu tip massivlərin elementlərinin sayı əvvəlcədən məlum olur və onu işləmə zamanı dəyişmək mümkün deyil. Nəticə etibarı ilə, sözügedən massivin tutumu dolduqdan sonra ona başqa elementlər əlavə etmək mümkün deyil. Massivlərin elementlərinə çatmaq üçün indeks üsulundan istifadə edirdik. Beləliklə, yuxarıdakl massivə 11-ci bir elementi mass[10] = 21; sətri ilə əlavə etməyə çalışsaq, IndexOutOfRangeException xətasını alacağıq. Bu nöqtədə dinamik massivlər bizim köməyimizə çatır. Dinamik massiv deyəndə, əsasən, tutumu işləmə zamanı dəyişə bilən və istənilən tipdə elementi özündə saxlaya bilən massivlər başa düşülür. Digər tərəfdən, standart massivlərdə, elementlərin ortasına başqa bir element əlavə etmək üçün spesifik bir yol yoxdur. Proqramçı araya bir element əlavə etmək üçün, dolayı yollarla, xüsusi alqoritmlərdən istifadə etməlidir. Amma dinamik massivlərdə, elementlərin ortasına istədiyimiz elementi asanlıqla başqa bir element əlavə edə bilərik. Əslində dinamik massiv deyəndə, biz sadəcə qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə malik bir sinif obyekti yaratmağı başa düşürük. Bunun üzərinə biz, C# - da ArrayList sinfini öyrənəcəyik. Bu tip dinamik massivlərə kolleksiyalar (collection) deyilir.

      ArrayList massiv və kolleksiyalara aid xüsusiyyətləri özündə birləşdirən, hibrid bir verilənlər strukturudur. ArrayList obyektinə aid elementlərlə işləmək üçün bu sinifdə yerləşən çoxlu xüsusiyyətlər (properties) və metodlar (methods) var:

Count – siyahıdakı elementlərin sayını verir.

Capacity – listin tutumunu verir, yəni hazırkı vəziyyətdə tutumunu.

Item – listdə indeksi verilən elementi təmsil edir.

IsFixedSize – listin tutumunun dəyişdirilə bilən olub-olmadığını bool tipdə əks etdirir. Əgər false qaytarsa (normal halda belədir) deməli, listin tutumu element sayı artdıqca artacaq. Listin tutumunun dəyişdirilə bilinən olub-olmamasını FixedSize() metodu ilə təyin edə bilərin.

IsReadOnly – Listin elementlərinin dəyişdirilə, silinə əlavə oluna bilən olmasını bool tipdə qaytarır. Əgər false qaytarsa (normal halda belədir) deməli, listimizin elementlərini sadəcə oxumaqla qalmayacaq, həm də dəyişdirə, silə, əlavə edə bilərik.

Add(object qiymət) – parametrinə ötürülən qiyməti, listin sonuna əlavə edir və həmin elementin listdəki indeksini qaytarır. Deməli, listin Count xüsusiyyətinin qiyməti bir vahid artır.

AddRagne(ICollection c) – listin sonuna bir həmlədə birdən çox element əlavə etməyə imkan verir.

Insert(int indeks, object qiymət) – birinci parametrinə ötürülən indeksə sahib element ilə sonrakı element arasına, ikinci parametrinə verilən qiyməti yerləşdirir. Bu yerləşdirmə əmliyyatə təbii bir sürüşdürmə (lineer) prosesinə səbəb olur. Nəticə etibarı ilə, yerləşdirilən elementdən sonrakı bütün elementlər bir adım sağa sürüşür, yəni indeks nömrələri bir vahid artır.

Remove(object qiymət) – parametrinə ötürülən elementi listdən çıxarır və nəticə etibarı ilə listin elementlərinin sayı (Count) bir vahid azalır. Listin tutumunda isə (Capacity) dəyişiklik olmur.

RemoveAt(int indeks) – parametrinə ötürülən indeks nömrəsinə malik eelementi listdən çıxarır və nəticə etibarı ilə listin elementlərinin sayı (Count) bir vahid azalır. Listin tutumunda isə (Capacity) dəyişiklik olmur.

Clear() – listdəki bütün elementləri silir. Nəticədə Count xüsusiyyəti 0 qiymətini qaytarır. Tutumda isə (Capacity) dəyişiklik olmur.

Contain(object element) – parametrinə ötürülən element listdə varsa true, yoxdursa false qiymətini qaytarır.

BinarySearch(object element) – parametrinə ötürülən elementi siyahıda “Binary Search” (ikili axtarış) alqoritmindən istifadə edərək axtarır və element tapılarsa həmin elementin indeksini qaytarır, tapılmaz isə -1 qiymətini qaytarır. Listdə elementlərin sayı çox olduqda bu metod ilə axtarış etmək əlverişlidir.

IndexOf(object element) – parametrinə ötürülən elementi “Linear Search” (xətti axtarış) alqoritmindən istifadə edərək axtarır və element tapılarsa həmin elementin indeksini qaytarır, tapılmaz isə -1 qiymətini qaytarır. Listdə elementlərin sayı az olduqda bu metod ilə axtarış etmək əlverişlidir, çünki BinarySearch() metodu əlavə bir “sorting” (sıralama) əməliyyatı yerinə yetirir.

TrimToSize() – metodu listin tutumunu, hazırda listdə olan elementlərin sayına optimizasiya edir. Deməli, nəticədə Capacity ilə Count eyni qiymətə malik olur.

Reverse() – listin elementərini tərsinə düzür. Bu metodun ikinci bir yenidən yüklənmiş versiyası aşağıda göstərilib:

Reverse(int indeks, int say) – birinci parametrə ötürülən indeksdən başlayaraq, ikinci parametrə ğtürülən say qədər elementi tərsinə düzür.

GetRagne(int indeks, int say) – bu metod, listin, birinci parametrə ötürülən indeksdən başlayaraq ikinci parametrinə ötürülən say qədər elementlərini ArrayList tipində qaytarır.

FixedSize(ArrayList list) bu statik metod, parametrinə ötürülən ArrayList tipindəki obyekti sabit tutuma optimizasiya edir və listin elementlərinin sayı dəyiməz olur. Deməli, bu metodun parametrinə ötürülən ArrayList obyektinin IsFixedSize xüsusiyyəti true qiymətini qaytaracaq.

ReadOnly(ArrayList list) bu statik metod, parametrinə ötürülən ArrayList tipindəki obyekti sadəcə oxuna bilən keyfiyyətə salır və listin elementləri üstündə silmə, əlavə etmə, yeniləmə kimi əməliyyatları yerinə yetirmək olmur. Deməli, bu metodun parametrinə ötürülən ArrayList obyektinin IsReadOnly xüsusiyyəti true qiymətini qaytaracaq.

     ArrayList sinfinin 3 dənə yenidən yüklənmiş konstruktoru var. Birinci versiya heç bir parametr qəbul etmir. İkinci parametr ICollection tipində, üçüncü versiya isə int tipində parametr qəbul edir. Üçüncü variantan istifadə edərək ArrayList obyektinin tutumunu kontruktora parametr kimi ötürə bilərik. Məsələn ArrayList list = new ArrayList(10); ifadəsi tutumu 10 olan bir ArrayList massivi yaradır.

QEYD: ArrayList sinfi System.Collections kitabxanasında yerləşir.

     İndi bir misala baxaq, “DinamikMassivler” adlı bir konsol proyekt yaradaq:
Array list

using System;
using System.Collections;
namespace DinamikMassivler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList listim = new ArrayList(); //Siyahı yaradaq
      listim.Capacity = 5; //Başlanğıc tutumu 5 olsun
      Console.WriteLine("Listin tutumu: " + listim.Capacity);
      //Listə 6 element əlavə edək
      listim.Add("C#");
      listim.Add("C++");
      listim.Add("Java");
      listim.Add("ASP");
      listim.Add("PHP");
      listim.Add("Prolog");
      Console.WriteLine("Listdeki elementler:\n");
      for (int i = 0; i < listim.Count; i++)
        Console.WriteLine(listim[i]);

      Console.WriteLine("\nYeni tutum: " + listim.Capacity); //Listin yeni tutumuna baxaq
      if (listim.Contains("C++")) //C++ elementini listdə axtaraq
        Console.WriteLine("C++ elementi listde movcuddur");
      int indeks = listim.IndexOf("PHP"); //PHP elementini axtaraq
      if (indeks >= 0)
        Console.WriteLine("PHP elementi listde tapildi, elementin indeksi: " + indeks);
      else Console.WriteLine("PHP elementi listde yoxdur");

      ArrayList list2 = listim.GetRange(0, 3); //0-3 aralıqdakı elementləri əldə et
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Proqramı icra etdikdə isə nəticə belə olacaq:

Array list

1091    30.11.2013
C# Massivlər ArrayList Kolleksiyalar ProqramlaşdırmaŞərhlər (228)
draibre 06.10.2017 14:45

http://cappadociaturkishcuisine.com//using-joomla/extensions/components/users-component/user-profile?task=profile.edit&user_id=96802 http://www.diaocchautho.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173147 http://mostbest.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=197677 http://perfilglobalhome.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39589 http://www.keramik-wolke.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1013


JosephGam 06.09.2017 08:42

Purchase windows xp professional - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/purchase-windows-xp-professional Price of photoshop cs6 in south africa - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/price-of-photoshop-cs6-in-south-africa Buy ms office 2013 standard - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/buy-ms-office-2013-standard Microsoft office for teachers canada - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/microsoft-office-for-teachers-canada Purchase adobe cs6 for mac - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/purchase-adobe-cs6-for-mac Price adobe master collection cs6 - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/price-adobe-master-collection-cs6 Buy solidworks student edition - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/buy-solidworks-student-edition Autocad lt 2016 software price in india - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/autocad-lt-2016-software-price-in-india Adobe acrobat standard dc vs pro - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/adobe-acrobat-standard-dc-vs-pro Windows 7 professional pc world - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/windows-7-professional-pc-world Price of autodesk 3ds max 2013 - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/price-of-autodesk-3ds-max-2013


JosephGam 06.09.2017 04:31

Student discount windows 7 professional 64 bit - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/student-discount-windows-7-professional-64-bit Price of windows 7 professional in south africa - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/price-of-windows-7-professional-in-south-africa Microsoft office 2013 student discount australia - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/microsoft-office-2013-student-discount-australia Buy photoshop cc license - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/buy-photoshop-cc-license Purchase windows 7 computer - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/purchase-windows-7-computer Adobe creative suite 5.5 production premium download - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/adobe-creative-suite-5.5-production-premium-download Cheap adobe cs6 master collection - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/cheap-adobe-cs6-master-collection Autodesk simulation cfd motion price - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/autodesk-simulation-cfd-motion-price Purchase windows 7 professional 64 bit iso - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/purchase-windows-7-professional-64-bit-iso Windows 7 ultimate online update - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/windows-7-ultimate-online-update Price microsoft office 2013 standard - http://waygroupintranet.co.uk.gridhosted.co.uk/price-microsoft-office-2013-standard


nqatgmti 02.09.2017 10:23

(select convert(int,CHAR(65)))


nqatgmti 02.09.2017 10:23

�''�""


nqatgmti 02.09.2017 10:23

�'�"


nqatgmti 02.09.2017 10:23

JyI=


nqatgmti 02.09.2017 10:23

@@E0f8u


nqatgmti 02.09.2017 10:23

1����


nqatgmti 02.09.2017 10:23

\


nqatgmti 02.09.2017 10:23

1'"


nqatgmti 02.09.2017 10:23

1


hspkrchf 02.09.2017 10:22

WEB-INF\web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:22

WEB-INF/web.xml


hspkrchf 02.09.2017 10:22

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

................windowswin.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

������������������������������������������������windows��win.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../boot.ini


hspkrchf 02.09.2017 10:22

../../../../../../../../../../windows/win.ini


(select convert(int,CHAR(65))) 02.09.2017 10:22

1


�''�"" 02.09.2017 10:22

1


�'�" 02.09.2017 10:22

1


JyI= 02.09.2017 10:22

1


@@w5zTy 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd<% contenteditable onresize=0cbC(9800)> 02.09.2017 10:22

1


1���� 02.09.2017 10:22

1


sejjvpfd}body{acu:Expre/**/SSion(0cbC(9933))} 02.09.2017 10:21

1


[url=http://www.vulnweb.com][/url] 02.09.2017 10:21

1


\ 02.09.2017 10:21

1


1'" 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd<%div style=width:expression(0cbC(9036))> 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd&lt;ScRiPt&gt;0cbC(9827)&lt;/sCripT&gt; 02.09.2017 10:21

1


sejjvpfd\u003CScRiPt\0cbC(9750)\u003C/sCripT\u003E 02.09.2017 10:21

1


%73%65%6A%6A%76%70%66%64%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%63%62%43%289494%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 02.09.2017 10:21

1


{{9999399*10000396}} 02.09.2017 10:21

1


CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0 02.09.2017 10:21

1


acux10335��z1��z2a�bcxuca10335 02.09.2017 10:21

1


acu3864<s1﹥s2ʺs3ʹuca3864 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/\www.vulnweb.com


sejjvpfd_9004 02.09.2017 10:21

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

//www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

http://www.vulnweb.com


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

927569


fqqhcffr 02.09.2017 10:21

/www.vulnweb.com


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment/.


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

WriteComment


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


nwvmqwsp 02.09.2017 10:21

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:21

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


WEB-INF\web.xml 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


WEB-INF/web.xml 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


oibvkufp 02.09.2017 10:21

'"


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


/\www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 02.09.2017 10:21

1


//www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

testasp.vulnweb.com


http://www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


................windowswin.ini 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


989398 02.09.2017 10:21

1


WriteComment/. 02.09.2017 10:21

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:21

1


nqatgmti 02.09.2017 10:21

1


'" 02.09.2017 10:21

1


������������������������������������������������windows��win.ini 02.09.2017 10:21

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:21

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


/www.vulnweb.com 02.09.2017 10:21

1


WriteComment 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 02.09.2017 10:20

1


WriteComment 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


../../../../../../../../../../boot.ini 02.09.2017 10:20

1


sejjvpfd 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


../../../../../../../../../../windows/win.ini 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


oibvkufp 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


fqqhcffr 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

http://hithtxPPbXTuD.bxss.me/


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

^(#$!@#$)(()))******


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

!(()&&!|*|*|


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

)


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


maukeakp 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


nwvmqwsp 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


http://hitZyae1MgyCx.bxss.me/ 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


testasp.vulnweb.com 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 02.09.2017 10:20

1


wmvxrhnf 02.09.2017 10:20

1


iqhjchyh 02.09.2017 10:20

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

'"()


dpptbasb 02.09.2017 10:20


^(#$!@#$)(()))****** 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


!(()&&!|*|*| 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


) 02.09.2017 10:20

1


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

12345'"\'\");|]*{ <>�''💩


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20


kfhdiftu 02.09.2017 10:20

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:20

1


'"() 02.09.2017 10:20

1


02.09.2017 10:20

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 02.09.2017 10:20

1


gmbfaeij 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


vkeeuxsu 02.09.2017 10:20

1


dpptbasb 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:20

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:20

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


eiuvmfej 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


12345'"\'\");|]*{ <>�''💩 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

"+response.write(9868459*9975268)+"


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

&nslookup yRv7hrRS&'\"`0&nslookup yRv7hrRS&`'


hakrarnl 02.09.2017 10:19

'+response.write(9868459*9975268)+'


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

$(nslookup i6vvJFIH)


hakrarnl 02.09.2017 10:19

response.write(9868459*9975268)


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

set|set&set


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


NWJHdXcyUTU= 02.09.2017 10:19

1


hspkrchf 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

${9999052+10000438}


"+response.write(9132530*9189856)+" 02.09.2017 10:19

1


&nslookup LOFJHJ0A&'\"`0&nslookup LOFJHJ0A&`' 02.09.2017 10:19

1


${10000218+9999929} 02.09.2017 10:19

1


'+response.write(9132530*9189856)+' 02.09.2017 10:19

1


$(nslookup 70QmOPut) 02.09.2017 10:19

1


response.write(9132530*9189856) 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


set|set&set 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


jldwakqx 02.09.2017 10:19

1


tsmfweyv 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

oUJQCp7R


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


rEImJbNO 02.09.2017 10:19

1


hakrarnl 02.09.2017 10:19

1


seelbfbv 02.09.2017 10:19

1


rbtmtvjm 02.09.2017 10:19

1


lcdkgddp 02.09.2017 10:17

1


Şərh yazın